تبلیغات
نقاشی و هنر - نوروز مبارک

سال نومی شود

زمین نفسی دوباره می کشد

برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند
و پرنده های خسته بر می گردند

و دراین رویش سبز دوباره...من...تو...ما...
کجا ایستاده اییم.سهم ما چیست؟..

نقش ما چیست؟...پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟...
زمین سلامت می کنیم

و ابرها درودتان باد

وچون همیشه امیدوار

سال نومبارک...