تبلیغات
نقاشی و هنر - تولدم


    تولدم مبارک   


      من از امروز 30 ساله شدم       
من در دهمین روز ماه دهم ساعت ده شب به دنیا اومدم

10.10  ساعت 10   هی هی هی