تبلیغات
نقاشی و هنر - چرخ و نمادی از مسیر زندگی 1 ارائه کارهای پایان نامه دانشگاهیم

 در این کارها که هر کسی به نوعی و با دید و تجسم خود میتواند تفسیر و برداشت کند.

مثلا چرخ را به عنوان مسیری از زندگی قرار دهد که در حال حرکت است، میتواند به تعبیری راه و مسیر خوشی را بپیماید
و یا نه، خلاف خواسته ما باشد و در راه مشکلات و سختی قرار گیرد.
این برداشت مونده که هر بیننده ای چه حسی و تجسمی به ذهنش منتقل میشود.
در ادامه کارها نیز خواهید دید که چرخ زندگی تجسمی من چه نقش هاو مسیر هایی را خواهد پیمود.

((به تعبیر ببیننده ای)):
درکار فوق، فیگوری که در حال حرکت به خلاف جهت چرخ است را حرکت وی به خلاف مسیر زندگیش توجیه کرد
 که برای نمونه (برداشت ایشان از نقاشی بالا بوده)