تبلیغات
نقاشی و هنر - طراحی و نقاشیترکیب نقاشی و طراحی
ایجاد 9 فیگور در صفحه بدین صورت که
به جزئیات توجه کامل نداشته و فقط حالتها و ترکیب بندی مد نظر بوده
این یکی از کارهایی بود که مورد تایید و پسند اساتید دانشگاه قرار گرفت.
لکه های رنگی و ضخامتهای خطوط طوری ایست که چشم در تمام نقاط تابلو میچرخد و در یک قسمت کار متمرکز نمی شود.