تبلیغات
نقاشی و هنر - طراحی با رنگفضاسازی و ایجاد ترکیبی از فیگورها
با لکه گذاری سیاه و سفید و خاکستری