تبلیغات
نقاشی و هنر - طراحی با ذغالتجسمی از صحنه حادثه در پس زمینه و اتاق عمل
با لکه های سیاه و باقی ماندن قسمت های نوری و در نتیجه ایجاد کنتراست.