تبلیغات
نقاشی و هنر - نقاشی

رسیدن به رمز یک نگاه  جان یک واقعه  خاطره ی یک قصه  تجسم یک رویا و  تقسیم آن در چشم و حافظه ی مردم همه ی آن چیزی است که به سادگی هنر نقاشی به آن نایل شده است.