تبلیغات
نقاشی و هنر - برکهنزدیک غروب
بدون توجه به عینی گرایی و با زمینه ی رنگی دلخواه