تبلیغات
نقاشی و هنر - شرحی از مفهوم کلاژ


کلاژ از واژه فرانسوی به معنای چسباندن مشتق شده است، بدین صورت که مثلا تکه هایی از کاغذ - پارچه - پلاستیک و یا هر چیز دیگری که به ذهن برسد
برای ایجاد بافت در کار مورد نظر استفاده و چسبانده میشود
مثلا برای چسباندن به قسمتهای خاصی از کار  که مایل هستید بافتی برجسته داشته باشد و یا برای ایجاد عمق از تصاویری دیگر استفاده میشود.
آنچه در کلاژ حائز اهمیت است حضور تکه ها و بافت های گوناگون در کنار یکدیگر برای رسیدن به یک تصویر جدید است.
نقاشان سورئالیست نیز استفاده وسیعی از این تکنیک داشتند.
نمونه های دیگری از کارهایم که از تکنیک کلاژ استفاده شده را خواهم گذاشت