تبلیغات
نقاشی و هنر - کوه و دشت - مدرن 2همان سبک و توضیحات قبلی
بدون استفاده از کلاژ