تبلیغات
نقاشی و هنر - طبیعت - مدرنطبیعتی که بدون توجه به واقع گرایی و فقط به صورت تجسمی
و با پس زمینه ای از رنگهای متنوع و دلخواه نه عینی گرا، طرح ریزی شده
و البته با کمی استفاده از کلاژ برای ایجاد بافت.