تبلیغات
نقاشی و هنر - عکاسی و کلاژ 2این هم نمونه دیگری از همان کار عکاسی + کلاژ