تبلیغات
نقاشی و هنر - عکاسی و کلاژاین کار عکاسی را با یکی از دوستانم دو نفری کار کردیم برای ژوژمان واحد عکاسیمان
که به جز عکس ترکیبی از پارچه و رنگ و دکمه نیز به صورت کلاژ استفاده شده
که بسیار مورد پسند اساتید و دوستان قرار گرفت
یادش به خیر