تبلیغات
نقاشی و هنر - ویترای آینهمن چون خواستم کارم ترکیبی با آینه باشه قسمتهایی که میخواستم طرحم را بزنم
از پشت آینه اون قسمت ها جیوه اش برداشته شد تا شیشه ساده بدست بیاد بعد روی بخشهای پاک شده نقاشی کردم و مابقی کار آینه موند همون طوری که مشاهده می کنید.