تبلیغات
نقاشی و هنر - مفهومی از انتزاع

نقاشی انتزاعی: ساده نمودن شکلهای طبیعت که بدون اشاره به طبیعت یعنی فقط ترکیب فرم ورنگ را گویند.
که بتوان احساسات و ادراک هنری را بیان نمود.
به بیان ساده تر نقاش هنرمند با نیروی عقل و احساس و کنجکاوی ماهیت موضوع را در قالب تصاویررنگین و رنگهایی در قالب فرمهایی بدون شکل تجسم می بخشد.